گرفتن تجهیزات بود یا بودند قیمت

تجهیزات بود یا بودند مقدمه

تجهیزات بود یا بودند