گرفتن من می خواهم آسیاب بخرم قیمت

من می خواهم آسیاب بخرم مقدمه

من می خواهم آسیاب بخرم